پاکت رادیولوژی

پاکت رادیولوژی یکی از انواع مختلف پاکت پزشکی و بیمارستانی است که برای محافظت و نگهداری هر چه بیشتر از فیلم‌های رادیولوژی استفاده می‌شود. پاکت رادیولوژی در...