پاکت آزمایشگاهی

یکی از روش‌های مناسب برای تبلیغ و ارائه خدمات، استفاده از پاکت آزمایشگاهی است. البته هدف استفاده از پاکت ویژه آزمایشگاه تنها و صرفا برای تبلیغ نیست؛