مجموعه پاکتچی برای تقسیم شدن هزینه های جانبی چاپ، برای به صرفه تر بودن قیمت محصول نهایی، ست های اداری بزودی راه اندازی میشود.

 توجه نمایید در فرم های فوق، به خاطر اینکه محصولات کنار هم چیده میشوند، ممکن است در برش 1 تا 3 میلیمتر خطای برش ایجاد گردد؛ لذا برای سربرگها و پاکتها حاشیه اطمینان برای برش در نظر بگیرید. همچنین برای تنظیم کار چاپی، حدود 3 تا 5 درصد پرتی در نظر گرفته شود.

همچنین سربرگها بصورت اوراق و در پاکتها بدون چسب هستند که شما میتوانید این خصوصیات را به محصول خود اضافه کنید.

 

چاپ سفارشی پاکت