پاکت بغل چسب معمولا در مواردی که دو طرف چاپ دارند و از مدل کیسه ای نمیتوان استفاده کرد، انتخاب میگردد.

در این حالت نیز باید ورق کاغذ طبق استاندارد بریده شده و اضافات آن توسط قالب ریخته شود و بعد تا شود و چسبیده شود.

خطوط مشکی محدوده کاغذ و خطوط قرمز محدوده روی پاکت و نقطه چین ها اضافات پاکت را مشخص میکند.