پاکت کیسه ای معمول ترین و رایج ترین پاکت در بازار می باشد.

این پاکت در ابتدا بصورت ورق شیت قالب خورده و اضافات آن گرفته میشود.

در شکل بالا، خط مشکی محدوده کاغذ، خط قرمز محدوده روی پاکت و نقطه چین ها اضافاتی است که در قالب زنی ریخته میشود.

 

سفارش پاکت نامه