زینک چهار و نیم ورقی افست

زینک چهار و نیم ورقی افست

 

قیمت هر عدد زینک جی تی او 650/000 ریال می باشد.