چاپ ست اداری

چاپ ست اداری

این مجموعه برای تقسیم شدن هزینه های جانبی چاپ ، برای به صرفه تر بودن قیمت محصول نهایی ، ست های اداری زیر را ارائه میدهد :


 توجه نمایید در فرم های فوق ، به خاطر اینکه محصولات کنار هم چیده میشوند ، ممکن است در برش 1 تا 3 میلیمتر خطای برش ایجاد گردد لذا برای سربرگها و پاکتها حاشیه اطمینان برای برش در نظر بگیرید. همچنین برای تنظیم کار چاپی ، حدود 3 تا 5 درصد پرتی در نظر گرفته شود.

همچنین سربرگها بصورت اوراق و در پاکتها بدون چسب هستند که شما میتوانید این خصوصیات را به محصول خود اضافه کنید.