مجموعه پاکتچی برای تقسیم شدن هزینه های جانبی چاپ، برای به صرفه تر بودن قیمت محصول نهایی، ست های اداری بزودی راه اندازی میشود .

 توجه نمایید در فرم های فوق، به خاطر اینکه محصولات کنار هم چیده میشوند، ممکن است در برش 1 تا 3 میلیمتر خطای برش ایجاد گردد؛ لذا برای سربرگها و پاکتها حاشیه اطمینان برای برش در نظر بگیرید. همچنین برای تنظیم کار چاپی، حدود 3 تا 5 درصد پرتی در نظر گرفته شود.

همچنین سربرگها بصورت اوراق و در پاکتها بدون چسب هستند که شما میتوانید این خصوصیات را به محصول خود اضافه کنید.

 

چاپ سفارشی پاکت